26 ม.ค.61 ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือจีน วันวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผลการแข่งขัน นางสาวณัฐนรี ลาภศิวะกุล ชั้น ม. ๕/๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย เด็กหญิงศิริประภา ปูปินตา ชั้น ม.๑/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ ม.ต้น นายรตินนท์ สุขประเสริฐ ม.๔/๔ และ เด็กหญิงปภานัน จันพรมมิน ชั้น ป.๖/๑ ได้รับรางวัลชมเชย