24ม.ค.61ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาประเทศจีน โครงการเปิดม่านไม้ไผ่ ครั้งที่ 1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการเปิดม่านไม้ไผ่ ครั้งที่ ๑ จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน (ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันขับร้องเพลงจีน ผลการแข่งขัน นายอวี้เฉิน เจิ่น ม.๖/๓ และ นางสาวณัฐภิญญา ศรีวิชัย ม.๕/๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศจีน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร