โครงการการสอนแบบโครงการ (Project Approach)


การสอนแบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันกำหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ตระหนักถึงความจริงดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ฝ่ายอนุบาลจัดโครงการการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ขึ้นมา เพื่อหวังว่าบุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อปลูกฝังระบบการคิดที่เป็นระบบและการทำงานเป็นทีมอันเป็นรากฐานของการสร้าง EQ และ IQ ในลำดับต่อไป