กิจกรรมวันวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง


ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เข้าร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนมัธยมวิทยา และจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมวาดรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP, เกมความน่าจะเป็น, เกมบิงโก, และ A-Math โดยเฉพาะเกม A-Math ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดแข่งขันชิงเงินรางวัล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย