กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กอนุบาล. ปี 60


เมื่อวันที่ 22 - 24 และ 29 มกราคม 2561 ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา จัดนำนักเรียนอนุบาล 1 - 2 นั่งรถรางชมสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง และนำนักเรียนอนุบาล 3 เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จ.ลำปาง