กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง


เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ. ลำปาง ในครั้งนี้ทางกลุ่มสาระฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์สามารถสรุปผลรางวัลของนักเรียนมัธยมวิทยาได้ดังนี้ 1.ชนะเลิศประเภทคิดเลขเร็ว ป.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงมณฑิตา สีสุข 2.รองชนะเลิศอันดับสองประเภทอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงธนภร เพิ่มสาย 3.รองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ได้แก่ เด็กชายศรัณย์ ตรีวิทยากุล 4.รองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ได้แก่ นางสาวนฤมล ณะเมธา่ 5.รองชนะเลิศอันดับสองประเภทคิดเลขเร็ว ม.4-6 ได้แก่ นายคริส ฟิค