กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560


กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560 (ชุดที่3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนจัดกิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน