ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและยังมีกิจกรรมมากมายในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้