พิธีมอบสายเทควันโด


โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดพิธีมอบสายเทควันโดให้กับนักเรียนที่ได้ทำการสอบเลือนสายเทควันโด ระดับชั้น อนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมยกส่าย โดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร นายกสมาคมเทควันโดจังหวัดลำปางและผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา