ผลการสอบYCT ปีการศึกษา2560


นักเรียน ป.4-6 จำนวน 45 คน ร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) สอบผ่าน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ญ. ศุภณิดา ชื่นเมือง ป.4/1 2.ด.ญ. ธิปญาดา ทาต่าน ป.4/1 3.ด.ญ. ฐิดาภา ดวงใย ป.4/1 4.ด.ญ. กมัยธร บุญปา ป.4/1 ระดับ 2 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 185 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก ป.6/1 2.ด.ญ. กุลวรินทร์ พัฒนวิทย์กิตติ ป.6/1 3.ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา ป.6/1