8พ.ย.60 ผลการสอบวัดระดับภาษาจีนYCT ปีการศึกษา2560


8 พ.ย.60 มอบผลการสอบนักเรียน ป.4-6 จำนวน 45 คน เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) สอบผ่าน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ระดับ 1 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ญ. ศุภณิดา ชื่นเมือง ป.4/1 2.ด.ญ. ธิปญาดา ทาต่าน ป.4/1 3.ด.ญ. ฐิดาภา ดวงใย ป.4/1 4.ด.ญ. กมัยธร บุญปา ป.4/1 ระดับ 2 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 185 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก ป.6/1 2.ด.ญ. กุลวรินทร์ พัฒนวิทย์กิตติ ป.6/1 3.ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา ป.6/1