24ก.ย.60 กิจกรรมเข้าค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp)ครั้งที่1 ปีการศึกษา2560


กลุ่มสาระภาษาจีนโรงเรียนมัธยมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเอง โดยเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เสริมสร้างความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนมากขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๔ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนอังกฤษ – จีน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน