17 ก.ย.60 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK


17 ก.ย.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ มีนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๙ คน โดยนักเรียนได้เข้าร่วมการทดสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนประชาวิทย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐