7ก.ย.60รางวัลการแข่งขันภาษาจีน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


7ก.ย.60 นักเรียนร่วมแข่งขันภาษาจีน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ดังนี้ 1. เรียงความภาษาจีน ม.4-6 หัวข้อ การรักษาสิ่งแวดล้อม นางสาววริศรา ผ่านภพ ได้ระดับเหรียญเงิน 2.เล่าเรื่องจากภาพ ม.4-6 นางสาวสุภาภรณ์ อูบมูล และนายสิทธิโชค เขียวขำ ได้ระดับเหรียญทองแดง 3.พูดเพื่ออาชีพ ม.1-3 ด.ญ.ปิยฉัตร เครือคำมูล และ ด.ญ.กุลญาณัฐ วงค์หอม ได้ระดับเหรียญเงิน 4.พูดเพื่ออาชีพ ม.4-6 น.ส.จารียา ฉัตรเตชะ, น.ส.อานันทิตา พานนา ได้ระดับเหรียญทอง