กิจกรรมเทควันโด


นักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้เรียนดิจดรรมเทควันโด โดยได้รับการฝึกสอนจากครูที่มีความเชี่ยวชาญ