พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2560


กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง โดยมี ผอ.อนุชา เสนาธรรม เป็นประธานในพิธี ลูกเสือ - เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง ในเรื่องการเรียนการสอน 3.เพื่อมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล