ประชุมผู้ปกครองและคืนเงินผู้ปกครอง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการปรชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และคืนเงินให้กับท่านผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม รับเงินคืน และไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่าน