สวดบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม