ปรับพื้นเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณหน้า ตึก 7 ชั้น


โรงเรียนดำเนินการปรับพื้นเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณหน้า ตึก 7 ชั้น เป็นการปูหญ้าเทียมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เล่นสนามอย่างปลอดภัยและมีความสวยงาม