นักเรียนอนุบาลเรียนวิชาคอมพิวเตอร์


นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีครูคอยควบคุมและให้คำแนะนำตลอดการเรียน