พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อนและ นายวสุไชย ชูวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับประถมศึกษา โดยในพิธีได้มีพิธีผูกข้อมือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน