การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้คือ รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” นางสาวจิตราวรรณ วงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และ คณะนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การจัดนิทรรศการ “เด็กลำปางพอดี พอเพียง ตามรอยในหลวง ร.๙” ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทอีกด้วย