มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนลำปงกัลยาณี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พรพฤติกร ต๊ะใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวแววลิน สายวงศ์คำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ นางสาววัชรี ไหวคิด และ นางสาวมุทิตา ธิปทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ การแต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวเรวดี เรือนอินทร์ และ นางสาวธนาภรณ์ ทิพย์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวจ