การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ ๑๙มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้คือ รางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภัทรวิทย์ มะโนคำ และด.ญ.ฉัตรชฎา แปงฝั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รางวัลชนะเลิศ การท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวแววลิน สายวงศ์คำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พรพฤติกร ต๊ะใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การอ่านจับใจความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววัชรี ไหวคิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖