รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เรียงความระดับประเทศ


พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่รางวัลการประกวดเรียงความ ระดับประเทศในหัวข้อ “อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน” แก่ นายศรีสุนทร หนองปิงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา