การแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ณ โรงเรียนพิชัยวิทยา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนวพล แก่นราช และ นางสาวธนาภรณ์ ทิพย์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววาริสา พรมใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวรัชนีกร ทอนช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖