รางวัลชมเชย การแข่งขันบรรยายธรรมะ


นางสาวจิตราวรรณ วงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันบรรยายธรรมะในหัวข้อ "พละ ๕" เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง