รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนเอกชน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ช.ภัทรวิทย์ มะโนคำ และด.ญ.ฉัตรชฎา แปงฝั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒