กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560


โรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพืิ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโรงเรียนมัธยมวิทยา ในกิจกรรมจัดกันอย่างอบอุ่น