เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560


ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา และนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในการเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันแรกของโรงเรียนมัธยมวิทยาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4