เติบโตสมวัย เข้าใจเรื่องเพศ


อบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยคุณเบญญา เอมาวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง