แข่งขันทำนองสรภัญญะ


ครูธัญญารัตน์ เสียงหวาน ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทำนองสรภัญญะที่ อบจ.ลำปางในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันที่ 14 ก.ค 2559 มีรร. เข้าร่วมแข่งขัน 21 โรง อบจ.ลำปางได้คัดเลือก ไว้10 รางวัล รางวัลที่ 1 2 3 และขมเชย 7 รางวัล รร. มัธยมวิทยาได้ชมเชยอันดับที่ 2