ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย


ครูภูมิทัศ วงค์บาง ได้นำตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึง 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทย ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมืองลำปาง โดยนักเรียนสามารถทำคะแนนเป็นที่น่าภาคภูมิใจ และลำดับที่ดี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559