สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ปีการศึกษา 2559


สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ได้ปฏิบัติปฏิบัติในช่วงเวลา 7.30 น. ถึง 8.15 น. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และฝึกสมาธิให้แก่นักเรียน