ทัศนศึกษาที่ศาลจังหวัดลำปาง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ครูธัญรัตน์ หัวหน้าหมวดสาระสังคมศึกษาฯ และครูโสพิศ ได้นำคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทัศนศึกษาที่ศาลจังหวัดลำปาง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะเจ้าหน้าที่ศาล ตลอดจนการบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ด้านวิชากฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับต่อไป