แสดงความยินดีครูดีเด่นปีการศึกษา2558


ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าหมวด นายภานุมาศ อานุภาพยรรยง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลครูดีเด่นเอกชนประจำปีการศึกษา 2558