กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิค โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิคและวิทยากรจาก "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง" เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธนนมและประชาธิปไตย ภายยในโรงเรียนมัธนมวิทยา