เทิดพระเกียรติองค์มหาราชา


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้มีกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ