Morning English with Pratom 4


ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฝึกสนทนาประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยี คือ Smartboard