การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งเสริมการอ่าน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งตัวแทนนักเรียนจากคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งเสริมการอ่านโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย กิจกรรมลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยได้งบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และทีมวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง