รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโดยนางสาววาริสา พรมใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ ๒ ในรอบคัดเลือกระดับประทศรอบที่ ๑