ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสรุปคะแนนการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
แบบสรุปคะแนนการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
ใบลานักเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
ใบลา
ข้อปฏิบัติของนักเรียนขณะศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติของนักเรียนในขณะศึกษา
คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร

เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ"ลำปางร่วมใจ รณรงค์ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร"

เอกสารดาวน์โหลด
รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย
แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน