ข่าวประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางสอนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

         

เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

SARครู

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานครูSAR
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2 /2561

เอกสารดาวน์โหลด
61_แบบบันทึกเวลาเรียน-ประถม
แบบบันทึกคะแนนรวม ประถม
แบบบันทึกคะแนนหน่วยการเรียน ประถม
61_แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ประถม
แบบบันทึกเวลาเรียน ม
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะ และอ่านคิดวิเคราะห์ ม
แบบบันทึกคะแนนรวม ม
แบบบันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรู้ ม
แบบบันทึกเวลามาเรียน ม
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะ และอ่านคิดวิเคราะห์ ม
แบบบันทึกคะแนนรวม ม
แบบบันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรู้ ม
ตัวอย่างแบบฟอร์มสื่อนวัตกรรม

เอกสารดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มนำเสนอผลงานนวัตกรรม
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2561

เอกสารดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารวิชาการใหม่

เอกสารดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ
แบบประเมินตนเอง
รายละเอียดแผนจัดการเรียนรู้
รูปแบบแผนจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มการสอนหน้าเดียว
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ปฏิทินการประชุม ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินการประชุม
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินวิชาการ-2561
ปฏิทินการจัดบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินการจัดบอร์ด
รายชื่อครูผู้สอน

เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อครูผู้สอน
ข้อสอบ O-net ,Pre-Onet

เอกสารดาวน์โหลด
ภาษาไทย ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
สังคมศึกษา ป.6
ภาษาต่างประเทศ ป.6
ภาษาไทย ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ป.3
สังคมศึกษา ป.3
ภาษาต่างประเทศ ม.3
ภาษาไทย ม.6
คณิตศาสตร์ ม.6
วิิทยาศาสตร์ ม.6
สัังคมศึกษา ม.6
ภาษาต่างประเทศ ม.6
pre-O-net คณิตศาสตร์ ป.6
เฉลย pre-O-net คณิตศาสตร์ ป.6
pre-O-net ภาษาไทย ป.6
เฉลยpre-O-net ภาษาไทย ป.6
pre-O-net วิทยาศาสตร์ ป.6
เฉลย pre-O-netวิทยาศาสตร์ ป.6
pre-O-net สังคมศึกษา ป.6
เฉลย pre-O-net สังคมศึกษา ป.6
pre-O-net ภาษาต่างประเทศ ป.6
เฉลย pre-O-net ภาษาอังกฤษ ป.6
pre-O-net คณิตศาสตร์ ม.3
เฉลย pre-O-net คณิตศาสตร์ ม.3
pre-O-net ภาษาไทย ม.3
เอกสารการประเมินคุณภาพ

เอกสารดาวน์โหลด
SAR 58
survey1
คำสั่งงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิทยา
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมวิทยา
แบบฟอร์มการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารดาวน์โหลด
101 Ways to Praise Kids
classroom language for begining
classroom language for begining
Classrooom_requests___queries
English classroom language
handout classroom language
Crossword
English Debate
English Quiz
Speech Contest
Storytelling
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘.
นโยบายลดเวลเรียนปรับเมื่อ ๗ ต.ค. ๕๘
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า1
ภาระงานวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด
ภาระงานวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารดาวน์โหลด
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนระดับประถมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ
ปฎิทินประจำปี