ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน eDLTV

เอกสารดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน eDLTV
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม

แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
ข้อบังคับคุรุสภา

เอกสารชี้แจงข้อบังคับคุรุสภา

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อบังคับคุรุสภา
ปฏิทินวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินวิชาการ-2561

ภาพกิจกรรม