ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบผลการเรียนนักเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มตัวอย่างเปรียบเทียบผลการเรียน
ตารางสอบ O-net

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการบริหารจัดการประเมิน ป
กรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถด้านาษาไทย ป
กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการบริหารจัดการ ป
กรอบโครงสร้างของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา2562

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินวิชาการ-2562
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม