ดาวน์โหลดเอกสาร

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

เอกสารดาวน์โหลด
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนด ไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว)

เอกสารดาวน์โหลด
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนด ไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว)
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

เอกสารดาวน์โหลด
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

เอกสารดาวน์โหลด
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

เอกสารดาวน์โหลด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
Timeline การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS (ปีการศึกษา 2561)

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS (ปีการศึกษา 2561)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน