กิจกรรม

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่1/2561
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการONE DAY ONE WORD ปีการศึกษา 2561
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1/2561
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 ปีการศึกษา2561
P.1 and P.4 Morning Program Semester 1/2561
กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
Merry Christmas and Happy New Year.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559