ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2560

เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาหมวดจีน ปี 60
เป้าหมายการจัดการศึกษากลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
เป้าหมายการจัดการศึกษาหมวดจีน ปี 61
ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ม.6 (อังกฤษ–จีน) ปีการศึกษา 2559

เอกสารดาวน์โหลด
ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน อังกฤษ – จีน ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2560

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2560
เป้าหมายการจัดการศึกษากลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2560

เอกสารดาวน์โหลด
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2559

เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2559

เอกสารดาวน์โหลด
เป้าหมายการจัดการศึกษากลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2559

เอกสารดาวน์โหลด
เป้าหมายการจัดการศึกษากลุ่มสาระภาษาจีน ปีการศึกษา 2559
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2558

เอกสารดาวน์โหลด
ค่าเฉลี่ยผลการเรียน วิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2558

เอกสารดาวน์โหลด
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ผลการสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระภาษาจีนจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนภายใน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6) โดยใช้ข้อสอบ YCT ระดับ 1 นักเรียนผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 314 คน นักเรียนสอบผ่านจำนวน 183 คน คิดเป็น 58.28% ของนักเรียนทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
ผลสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารดาวน์โหลด
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2557
PPTแนะนำแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

เอกสารดาวน์โหลด
แนะนำแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน