โครงสร้างฝ่าย

 

       
    บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ดร.  ปานชีวา             ภู่ขวัญพงษ์                 ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาจีน
นางสาวพัชรี              ลออเลิศลักขณา          หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน
นายวสันต์                 มูลฟู                           ฝ่ายครุภัณฑ์
นายสุจินต์                 อินต๊ะสงค์                   ฝ่ายครุภัณฑ์
นางสาวชุติพร            เตปิน                         ฝ่ายวิชาการ
นางสาวธัญญารัตน์     ตุงใย                         ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัทราวดี        ปึงพิพัฒน์                   ฝ่ายธุรการ
Mr. Yan   Yefei                                         ครูชาวต่างชาติ
Miss Li    Qian                                          ครูชาวต่างชาติ