โครงสร้างฝ่าย

บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาระงานและหน้าที่ในการสอน

ที่
ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ

วิชา

ชั้น

คาบ/สัปดาห์

ภาระงานอื่นๆ

นางสาววัลลี     แซ่พาน

วิชาศิลปะ-ดนตรี

 

ม.1-2

23

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

-รองผู้กำกับลุกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

-ควบคุมดูแลและฝึกซ้อมวงดุริยางค์ทุกเช้า – เย็น

-ดูแลห้องดุริยางค์

-งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ

นายพิชฌา       ต๊ะเอ้ย

วิชาศิลปะ-ดนตรี

 

ม.2-3

23

-ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2/5

-ฝ่ายโสต/ถ่ายภาพ

-รองผู้กำกับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- ดูแลห้องศิลปะ

-งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร/กลุ่มสาระ

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริพร        อินถาบุตร

วิชาศิลปะ-ดนตรี

 

ม.4-6

19

-ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

-ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

-รองหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-ดูแลห้องนาฏศิลป์

-งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ

นายธนโชติ    รัตนพรไพศาล

วิชาศิลปะ-ดนตรี

 

ป.1-3

26

-ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

-รองผู้กำกับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-ดูแลห้องดนตรีสากล

-งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ

นายเสกศักดิ์   อินปัญญา

วิชาศิลปะ-ดนตรี

 

ป.4-6

19

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

-ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

-รองผู้กำกับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่5

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-ดูแลห้องดนตรีไทย

-งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ

นางสาวณัชชา  ปกติ

สอน5วิชาหลัก

ป.1/2

19

-ครูประจำชั้นประถมศึกปีที่1/2

-ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

-รองผู้กำกับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่1

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-งานฝ่ายกิจกรรม/การแสดง