กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนสวย
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยมืออาชีพเพื่อการอ่านออกเขียนได้
ค่ายพัฒนาทักษะภาษา มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
กิจกรรมวันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขบวนฉกษัตริย์ เทศน์มหาชาติ แห่พระธรรมนำวรรณคดีมีชีวิต
รางวัลชนะเลิศวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
มหกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2561
ละครภาษาไทยแรงบันดาลใจจากวรรณคดี
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน
เจ้าภาพหนังสือเล่มเล็ก
ให้สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ 2561
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กศน.
โครงการรักการอ่าน นิทานปันสุข
ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งเสริมการอ่าน
รางวัลรองชนะเลิศการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา"
มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เรียงความระดับประเทศ
รางวัลชมเชย การแข่งขันบรรยายธรรมะ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
มอบเกียรติบัตรโครงการพี่สอนน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรมอ่านคล่องเขียนสวย
รางวัลชนะเลิศการท่องอาขานอ่านทำนองเสนาะ วันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ๒๕๕๙
วันภาษาและวัฒนธรรมไทย
แสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับจังหวัด